Joda dambis

Daudzos aprakstos Joda dambis Embūtē raksturots kā valnis ūdens aizturēšanai. No dažiem aprakstiem izriet, ka tā bijusi pilskalna aizsardzības būve. Tomēr dambim piemīt vairākas interesantas bioenerģetiskas ipašibas, kas, iespējams, izmantotas laika apstākļu ietekmēšanai vai rituāliem gājieniem.

Teika vēsta, ka Joda dambis radies senā pagātnē. Bijis karš leišiem ar kuršiem. Leiši bija iekarojuši pili. Velns gribējis palīdzēt kuršiem. Viņš nesis no Krustkalna šurp zemi, lai aizdambētu Lankas upi.  Atnesis vienu klēpi, iedzidājies gailis. Velna zemes izbirušas, un tā radies Velna klēpis. Šis aizsprosts vēl šodien atrodas pie pilskalna. Dambis nosaukts par Joda dambi.