Sabiedriskās organizācijas “Tūrisma Attīstības Biedrība” interneta vietnes Ceļveži.lv privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedriska organizācija “Tūrisma Attīstības Biedrība”, vienotās reģistrācijas Nr. 40008284135, juridiskā adrese Parka 1-4, Priekuļi, LV-4126.
  2. Tūrisma Attīstības Biedrība kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai, vēršoties Tūrisma Attīstības Biedrības juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 10.3. punktu.
 2. Dokumenta piemērošanas sfēra
  1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
   1. fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Tūrisma Attīstības Biedrībai jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
   2. Tūrisma Attīstības Biedrības uzturētās interneta vietnes apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).
  3. Tūrisma Attīstības Biedrība rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
  4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Tūrisma Attīstības Biedrības interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
  5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Tūrisma Attīstības Biedrībai.
 3. Personas datu apstrādes nolūki
  1. Tūrisma Attīstības Biedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
   1. Pakalpojumu sniegšanai:
    1. klienta identificēšanai;
    2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
    3. pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
    4. pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
    5. garantijas saistību izpildei;
    6. pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
    7. pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
    8. pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
    9. klientu apkalpošanai;
    10. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
    11. norēķinu administrēšanai;
    12. parādu atgūšanai un piedziņai;
    13. vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
   2. Biznesa plānošanai un analītikai:
    1. statistikai un biznesa analīzei;
    2. plānošanai un uzskaitei;
    3. efektivitātes mērīšanai;
    4. datu kvalitātes nodrošināšanai;
    5. tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
    6. atskaišu sagatavošanai;
    7. klientu aptauju veikšanai;
    8. riska vadības aktivitāšu ietvaros.
   3. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
   4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu Tūrisma Attīstības Biedrībai.
 4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  1. Tūrisma Attīstības Biedrība apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
   2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Tūrisma Attīstības Biedrības saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
   3. saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
   4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Tūrisma Attīstības Biedrības un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma vai likuma izrietošas Tūrisma Attīstības Biedrības leģitīmās (likumīgās) intereses.
 5. Tūrisma Attīstības Biedrības leģitīmās (likumīgās) intereses.
  1. Tūrisma Attīstības Biedrības likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
   1. veikt saimniecisko darbību;
   2. sniegt informēšanas pakalpojumus;
   3. pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
   4. nodrošināt līguma saistību izpildi;
   5. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai saimnieciskajai darbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
   6. saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, un interneta mājas lapā;
   7. analizēt Tūrisma Attīstības Biedrības vietnes Ceļveži.lv lietojumu un darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
   8. segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
   9. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
   10. Informēt Klientus par pakalpojumiem, nosūtot komerciālus paziņojumus;
   11. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
   12. novērst krāpniecību;
   13. nodrošināt pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
   14. nodrošināt pakalpojumu sniegšanas un piegādes efektivitāti;
   15. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
   16. administrēt maksājumus;
   17. administrēt neveiktus maksājumus;
   18. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
   19. informēt sabiedrību par savu darbību.
 6. Personas datu apstrāde
  1. Tūrisma Attīstības Biedrība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Tūrisma Attīstības Biedrībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
  2. Tūrisma Attīstības Biedrība attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Tūrisma Attīstības Biedrība darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
  3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Tūrisma Attīstības Biedrību un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.
  4. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Tūrisma Attīstības Biedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Tūrisma Attīstības Biedrība vai sadarbības partneri apstrādā Tūrisma Attīstības Biedrības rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Tūrisma Attīstības Biedrības sadarbības partneri ir uzskatāmi par Tūrisma Attīstības Biedrības datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Tūrisma Attīstības Biedrībai ir tiesības nodot Tūrisma Attīstības Biedrības sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
  5. Tūrisma Attīstības Biedrības sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Tūrisma Attīstības Biedrības prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Tūrisma Attīstības Biedrības uzdevumā.
 7. Personas datu aizsardzība
  1. Tūrisma Attīstības Biedrība aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Tūrisma Attīstības Biedrības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
   1. Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
   2. Ugunsmūri;
   3. Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
   4. Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 8. Personas datu saņēmēju kategorijas
  1. Tūrisma Attīstības Biedrība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:
  2. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, namu apsaimniekošanas nodrošināšanas ietvaros, Tūrisma Attīstības Biedrība veic datu apmaiņu ar siltuma piegādes operatoru, par ko Klients tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā);
  3. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  4. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  5. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Tūrisma Attīstības Biedrības likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Tūrisma Attīstības Biedrības likumīgās intereses.
 9. Personas datu glabāšanas ilgums
  1. Tūrisma Attīstības Biedrība glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
   2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Tūrisma Attīstības Biedrība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
   3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   4. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  2. Pēc tam, kad 9.1. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.
 10. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
  1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
  2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Tūrisma Attīstības Biedrībai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Tūrisma Attīstības Biedrībai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Tūrisma Attīstības Biedrības likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Tūrisma Attīstības Biedrības pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
  4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Tūrisma Attīstības Biedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  5. Tūrisma Attīstības Biedrība atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  6. Tūrisma Attīstības Biedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
 11. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
  1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze u.c.), var dot Tūrisma Attīstības Biedrība pakalpojumu pieteikšanas formās, Tūrisma Attīstības Biedrība interneta vietnē.
  2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – Tūrisma Attīstības Biedrības pakalpojumu pieteikšanas formās, Tūrisma Attīstības Biedrības interneta vietnē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
  3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
  4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 12. Saziņa ar Klientu
  1. Tūrisma Attīstības Biedrība veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
  2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Tūrisma Attīstības Biedrība veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, pakalpojumu pārtraukumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).
 13. Komerciāli paziņojumi
  1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Tūrisma Attīstības Biedrība un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Tūrisma Attīstības Biedrība veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
  2. Klients piekrišanu Tūrisma Attīstības Biedrība un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Tūrisma Attīstības Biedrības pakalpojumu pieteikšanas formās, Tūrisma Attīstības Biedrības mājaslapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
  3. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
  4. nosūtot e-pastu uz adresi [email protected];
  5. izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
  6. Tūrisma Attīstības Biedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm (neskaitot svētku dienas un brīvdienas).
  7. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Tūrisma Attīstības Biedrība var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.
 14. Interneta vietņu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
  1. Tūrisma Attīstības Biedrības interneta vietne var izmantot sīkdatnes.
  2. Tūrisma Attīstības Biedrības interneta vietnēs var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Tūrisma Attīstības Biedrība nenes atbildību.
 15. Citi noteikumi
  1. Tūrisma Attīstības Biedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju, ievietojot to Tūrisma Attīstības Biedrības interneta vietnē.

Atjaunināta 24.04.2021.